Next Previous Contents


7. Nơi cung cấp thông tin về GnuPG (Source Of Information)

Có rất nhiều nguồn để bạn có thể tham khảo thêm nhiều thông tin về GnuPG:

7.1 PGP

PGP là một chương tŕnh mă hoá dữ liệu tương tự như GnuPG đă được ra đời từ nhiều năm trước. Đă có rất nhiều tài liệu viết về PGP. Đây có thể xem là nguồn thông tin rất hữu ích. Rất nhiều thông tin hữu ích có thể áp dụng được cho GnuPG:

7.2 Key Server

Đây là các Server chuyên dụng để lưu trữ các Public Key của bạn. Bạn có thể upload Public Key của ḿnh lên đây và trao đổi với mọi người:

7.3 Book

Có rất nhiều sách được viết về vấn đề này. Tuy nhiên trong khuôn khổ tài liệu được dịch ra từ phiên bản gốc th́ chỉ thấy đề cập đến 2 quyển:

7.4 Các nguồn tài liệu khác (Other Document)

Ngoài những nguồn tài liệu đă nêu trên bạn c̣n có thể kiếm được rất nhiều tài liệu khác về GnuPG qua các Search Engineer trên Internet.


Next Previous Contents